วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

identify keyword practical learning

   NAPINCONCEPT – MODEL หมายถึง รูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้แบบเทใจใส่ฝ่ามือที่ใช้บริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
  ต้นแบบในอุดมคติ หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ใดๆที่เป็นไปตามที่กำหนดตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  ตัวแบบ หมายถึง คุณลักษณะ ผลงาน พฤติกรรม การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ครบถ้วน
  ฝึกทักษะ หมายถึง การกระทำใดๆที่เป็นการกระทำซ้ำๆกันจนเกิดความชำนาญและรู้ลึกเฉพาะอย่าง
 ต้นแบบ หมายถึง การกระทำ พฤติกรรม การแสดงออก ผลงาน ที่เกิดจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมที่ 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2 ดำเนินการ
ประกวด หมายถึง การดำเนินการเพื่อใดๆเพื่อให้มีผู้ได้รับการรับรองว่าดีเด่นกว่าผู้อื่นตามลำดับที่กำหนด
ถอดแบบ หมายถึง การนำเอาคุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานที่มีสภาพเหมือนต้นแบบ
เทใจใส่ฝ่ามือ หมายถึง กระบวนการเพื่อให้การถอดแบบจากต้นแบบเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นำไปใช้ หมายถึง การนำคุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานไปใช้ในสภาพจริงในชีวิตประจำวัน
พัฒนา หมายถึง การกระทำที่คุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำหรือผลงานดีกว่าต้นแบบ         
เรียน-สอน หมายถึง กระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ หมายถึง เทคนิค และหรือ วิธีการ ทำให้การนำไปใช้ไปสู่ผู้อื่นผ่านช่องตามกระบวนการประชาสัมพันธ์
นิทรรศการผลงาน หมายถึง การจัดกระบวนการเผยแพร่อย่างมีรูปแบบเป็นระบบ
แก้ไข หมายถึง กระบวนการเพื่อให้คุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานใกล้เคียงหรือเหมือนกับ
        ต้นแบบ
  การดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ นาพินโมเดล(NAPINCONCEPY-MADEL)
เป็นระบบครบกระบวนการ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้.-
1.การวางแผน
   กิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือ ตามแนวทางใน  NAPINCONCEPT  MODEL มีรายละเอียดและรูปแบบการปฏิบัติงานทางวิชาการที่เน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่แท้จริงเป็นดังนี้
1.      จัดกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือ ทุกวัน
2.      เป็นกิจกรรมหลักของการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้นและทุกช่วงชั้น
3.      นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารการประเมินผลที่โรงเรียนถือปฏิบัติทุกฉบับ โดยมีผลงานไม่น้อยกว่าคนละ 50 ชิ้น เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมนี้
       นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล
      การ เรียนตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนถือปฏิบัติ และให้ซ้ำชั้น ก่อนจนกว่า
      จะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ           
4.      กิจกรรมประกอบด้วย
            วางแผนร่วมกัน
           -กำหนดกิจกรรม กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
           -กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
         -กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
         -กำหนดผลงานตัวอย่างที่จะใช้เป็นต้นแบบของแต่ละชิ้นงาน
         -กำหนดวิธีการส่งงานและจำนวนชิ้นงานที่จะส่งงานแต่ละครั้ง
4.2 ปฏิบัติงาน
         -งานรายบุคคล(งานเดี่ยว)
         -งานกลุ่ม
4.3 ประเมินผล
         -สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน ทดสอบ และอื่นๆ
4.4 เก็บรวบรวมผลงาน ชิ้นงานเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการรวม
            5.ให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชามีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ
                กิจกรรมและใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่เสียรูปแบบที่กำหนด


            6.การปฏิบัติกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อบูรณาการการเรียนที่
                เป็นการประเมินผล การขอรับการสนับสนุนใดๆจากโรงเรียนถือว่าเป็นการใช้
               งบประมาณตามโครงการพิเศษที่โรงเรียนกำหนดขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือน
               งบประมาณที่จัดไว้เดิม
            7.การปฏิบัติกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมปกติที่ต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข
                ข้อยกเว้นใดๆในการปฏิบัติราชการ
            8.ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาพิน มีอำนาจวินิจฉัยปัญหา และ
                การสั่งการใดๆถือเป็นการสิ้นสุด
2.ดำเนินงาน    ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน ประเมินผล รายงานผล

3.เผยแพร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น