วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

napinmodel BRAKE3 napinlocalplay

                  บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
                                                                             บทสรุป
   การศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริหาร จัดการความรู้  “นาพินโมเดลตามแนวทางการดำเนินงาน โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ นาพินโมเดล อย่างชัดเจน  ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมบริหารจัดการ นาพินโมเดล ไว้เฉพาะ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งควรมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะมีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ นาพินโมเดล เพื่อจะได้สนองความต้องการอย่างแท้จริงต่อไปและควรมีการคิดค้นรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น